FIGYELEM!

Ez a weboldal a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
ARCHÍV   oldala.

2023. október 19-től a Főosztály által megjelenített környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási információk a https://www.kormanyhivatalok.hu/ oldalon érhető el
az  alábbi  linkre kattintva az   EGYÉB INFORMÁCIÓK   alatt:

https://www.kormanyhivatalok.hu/

Levegőtisztasági- és Zajvédelem

 

LEVEGŐMINŐSÉG

 

A lakossági tüzelés hatásai (videó letöltése)

 

Környezettudatos tüzelés (plakát letöltése)

 


 

 
 

Miskolc és Eger Megyei Jogú Városok levegőminőségi terveinek tervezetei

 

Az Európai Unió a környezetvédelmi jogszabályok eredményesebb végrehajtása és a széles körű környezetvédelmi célok jobb érvényesülése érdekében vezette be a LIFE program keretén belül az integrált projektek típusát (LIFE IP). Az integrált projekt keretében olyan intézkedések kaphatnak támogatást, amelyek elősegítik a regionális vagy országos léptékű környezetvédelmi tervek, programok illetve stratégiák végrehajtását, az ehhez szükséges fejlesztési források mobilizálását.

Hazánk a levegőminőség-védelem területén is szándékozik pályázni, a projektben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal), mint környezetvédelmi hatóság illetékességi területén lévő 2 város: Miskolc és Eger jelezte részvételi szándékát.

A sikeres pályázat elengedhetetlen feltétele a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő levegőminőségi tervek megléte. A LIFE IP-ben történő részvételhez szükséges módosításokat a részlegesen felülvizsgált levegőminőségi tervek tartalmazzák. A felülvizsgálatot a Kormányhivatal végezte az érintett települési önkormányzatok közreműködésével.

A levegőminőségi terv tervezetek megtalálhatóak a Földművelésügyi Minisztérium honlapján, az érintett önkormányzatok weboldalán, valamint az alábbi linkeken is:

Eger Megyei Jogú Városok levegőminőségi terveinek tervezete

Miskolc Megyei Jogú Városok levegőminőségi terveinek tervezete

 

A Miskolc és Eger Megyei Jogú Városok levegőminőségi terveinek tervezeteivel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a kornyezetvedelem@borsod.gov.hu e-mail címre lehet megküldeni 2016. október 30-ig.

 


 

 

 
 

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y . 2014. évi 155. szám

 

A Kormány 279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelete
a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet,
valamint
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 18. pontjában, a 2. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket rendeli el:
1. §
A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására (módosítására, törlésére) irányuló kérelem papír alapon 2014. november 20-ig terjeszthető elő."
2. §
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:
18/A.  § Az  e  rendelet szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek az  adatszolgáltatási kötelezettségüket az e rendeletben meghatározottak szerint 2014. november 20-ig teljesíthetik."
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Légszennyezettségi zónák Intézkedési programjai

 

-

Intézkedési program Visonta (2004.)

-

Intézkedési program Eger (2004.)

-

Intézkedési program Eger felülvizsgálat (2013.)

-

Intézkedési program Miskolc felülvizsgálat (2016.)

-

Intézkedési program "Sajó völgye" (2004.)

-

Intézkedési program "Sajó völgye" (2008.)

-

Intézkedési program "Sajó völgye" felülvizsgálat (2013.)

-

Intézkedési program "Sajó völgye" felülvizsgálat (2020.)

 


 

Zajterhelési Térképek

 

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján Miskolc MJV Önkormányzata, mint kötelezett elkészítette a stratégiai zajtérképet és az intézkedési tervet a közigazgatási területén lévő a fő és egyéb közlekedési létesítményekre, illetve üzemi létesítményekre. A Felügyelőség az elkészült stratégia zajtérképet és intézkedési tervet véleményezte és elfogadásra javasolta. A stratégiai zajtérkép és az intézkedési terv az alábbi linken elérhető.


http://www.miskolc.hu/elet-varosban/strategiai-zajterkep

 


 

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 12. §. (2) bekezdésében meghatározott - az üzemeltetésre jogerős engedéllyel rendelkező - létesítmények

 


Ügyfél tájékoztató a levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárásról


Ügyfél tájékoztató a levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárásról


Zajkibocsátási határértékkel kapcsolatos tájékoztatás


Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatások